Doporučujeme

Závěrečná práce ukončuje studium na vysoké škole

Středoškolské studium dává základy vzdělání a studium na vysoké škole nejen naše obzory více rozšíří, ale také nám umožní získat kvalitní a zajímavou práci.

Každé vysokoškolské studium je ukončeno státními zkouškami z příslušných oborů a vypracováním a obhajobou závěrečné práce, jejíž zpracování i obhajoba jsou zakotveny v zákoně o vysokých školách.

Bakalářská práce

Bakalářskou práci vypracovává student posledního ročníku bakalářského studijního programu vysoké školy.

Bakalářská práce patří mezi jednu z prvních větších publikací, které vysokoškolští studenti vytvářejí. Je to práce, kterou nehodnotí vyučující, ale vedoucí práce a oponent a její obhajoba probíhá před komisí u státní závěrečné zkoušky. Tato práce se také může stát podkladem pro budoucí povolání. Požadavky na obsahové i formální zpracování má každá fakulta uvedeny ve svých metodických pokynech.

Diplomová práce

Diplomovou práci zpracovává student posledního ročníku magisterského studijního programu vysokoškolského studia a k její tvorbě každý musí přistupovat zodpovědně a to již od počátku, kdy si vybírá téma pro její zpracování.

Diplomová práce ukazuje na to, že absolvent je schopen používat vhodné výzkumné metody, třídit získané informace a zpracovat je ve smysluplný celek a to vše prezentovat přijatelným stylem. Celá práce odpovídá zkušenostem, dovednostem a znalostem získaným během celého vysokoškolského studia a s ní související výzkumné metodologie.

Disertační práce

Disertační prací se ukončuje vysokoškolské studium třetího stupně.

Disertační práce prokazuje schopnosti budoucího doktoranda na samostatnou a tvořivou práci a zvládání metod vědeckého výzkumu. Měla by přinášet do vědní oblasti nové poznatky, které jsou zaměřeny na doktorandovu specializaci. Výsledná práce musí být zpracována tak, aby bylo možno ji publikovat.

Pokud potřebujete zpracovat kvalitní a originální podklady, obraťte se na portál zaverecne-prace.cz.